Hamd, Alemlerin Rabbi Allah cc.’ya mahsustur. O’na hamd eder, yalnız O’na ibadet eder, yalnız ondan yardım dil" /> Hamd, Alemlerin Rabbi Allah cc.’ya mahsustur. O’na hamd eder, yalnız O’na ibadet eder, yalnız ondan yardım dil" /> Hamd, Alemlerin Rabbi Allah cc.’ya mahsustur. O’na hamd eder, yalnız O’na ibadet eder, yalnız ondan yardım dil" /> Hamd, Alemlerin Rabbi Allah cc.’ya mahsustur. O’na hamd eder, yalnız O’na ibadet eder, yalnız ondan yardım dil">
Yusuf Taha

AKAİD BİLİNCİ-1

31 Temmuz 2018 / Salı 18:37:16 | YAZARLAR | Yusuf Taha

Hamd, Alemlerin Rabbi Allah cc.’ya mahsustur. O’na hamd eder, yalnız O’na ibadet eder, yalnız ondan yardım diler ve O’nun mağfiretini umarız. Şehadet ederim ki, tek ve ortağı olmayan Allah’tan başka ilah yoktur ve yine şehadet ederim ki, Hz. Muhammed (s.a.v.) O’nun kulu ve Rasülüdür.

 Akaid, İslâm dininin temelidir. İslâm dinini bir yapı olarak düşündüğümüzde, bu yapının temelini akaid oluşturur. Nasıl ki, bir binanın temeli olmadan yükselmesi, ayakta durması, sarsıntılara dayanması mümkün değilse, Akaid ilmi olmadan da İslâm binasının yükselmesi, müslümanın inancının sağlam olması mümkün değildir.

Sözlükte “akîde” düğümlemek anlamındaki ‘akd' kökünden türemiştir. Akd¸ iki şeyin arasını birleştirmek demektir. Bu bağlamda akd¸ herhangi bir ipin ya da herhangi bir binânın parçalarını birbirine bağlama mânâsında kullanıldığı gibi; yemin¸ nikâh¸ sözleşme¸ satış gibi mânevî anlamlardaki ‘bağlama' hakkında da kullanılır. (1)

 İşte İslâm'ın inanç esaslarını oluşturan “akâid”¸ düğümlemek mânâsındaki ‘akd' kökünden türemiş bulunan ‘akîde' kelimesinin çoğuludur. İslâm'da zorunlu olarak inanılan şey demektir.

 Akîde; delîle dayalı¸ vâkıaya uygun gönülden kesin tasdîk olup¸ aynı kökten türetilen ve iman ile eş anlamlı olarak kullanılan “itikâd” ise¸ “düğüm atmışçasına bağlanmak¸ bir şeye gönülden inanmak ve bir şeyi gönülden benimsemek” gibi anlamlara gelir. (2)

İslâmî ilimler içerisinde itikâdî esaslardan bahseden ilme “Akâid İlmi” adı verilir. Akîde kavramı melek akîdesi¸ âhiret akîdesi gibi belli bir inanç esası için kullanıldığı gibi belli bir mezhebin veya bir mezhebi temsil eden kişinin çeşitli iman esaslarıyla ilgili özel telakkî ve anlayışını ifade etmek üzere de kullanılır.

Meselâ “Mâtürîdî'nin sıfatullah akidesi” gibi. Ayrıca akîde iman konularını ihtivâ eden bazı risâlelerin de adı olmuştur; el-Akîdetü't-Tahâviyye¸ el-Akîdetü'n-Nizâmiyye gibi.

Bu yazı serimizde el-Akîdetü't-Tahâviyye diye bilinen tahavi akaidi kitabını kılavuz edineceğiz. Bir çok çeviri ve şerh bulunmakta bu çevirilerden en güvenilir olanlarından alıntılarla ve diğer ehli sünnet akaid kitaplarından örnekler ile her Çarşamba  sizlere birlikte olacağız.

Siz okuyucularımızın da soruları geldikçe belli haftalarda ‘Okuyucu Soruları’ başlığı altında cevaplandırmaya çalışacağız inşeAllah.

Fi emanillah.

TARİH:             01/08/2018         YAZI: 01

YAZAN:            Yusuf Taha (İlahiyatçı yazar)

MAİL:               yusuf-taha@outlook.com

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1. El-İsfehânî¸ Râgıb¸ el-Müfredât fî Garîbi'l-Kur'an¸ İstanbul¸ 1986¸ s. 510.

 

  1. Er-Râzî¸ Abdülkâdir¸ Muhtâru's-Sıhâh¸ Kahire¸ 1990¸ s. 445.

 

Tüm Yorumları Göster (0)