Yusuf Taha

AKAİD BİLİNCİ-2

07 Ağustos 2018 / Salı 18:19:51 | YAZARLAR | Yusuf Taha

Hamd, Alemlerin Rabbi Allah cc.’ya mahsustur. O’na hamd eder, yalnız O’na ibadet eder, yalnız ondan yardım diler ve O’nun mağfiretini umarız. Şehadet ederim ki, tek ve ortağı olmayan Allah’tan başka ilah yoktur ve yine şehadet ederim ki, Hz. Muhammed (s.a.v.) O’nun kulu ve Rasülüdür.

 Bu hafta ki Akaid Bilinci yazımızın alt başlığı ‘’AllahTeala’ya iman’’ konusudur. Elhi sünnet ve’l- cemaat akidesinin ilk şartı ve bu şart altında alk şartları bulunmaktadır. Allah cc iman nasıl olmalı ve bu imandan kasıt nedir? İman dan kasıt nedir?

İlk olarak iman ne demektir bunu açıklayalım. İman, lügatte, bir şey'e tereddütsüz inanmak ve kesin olarak, içten ve yürekten bağlanmak demektir.

İstilahta ise, Allah'ın varlığına, birliğine, tereddütsüz inanmak ve Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamber olduğunu ve bize bildirdiği şeylerin hepsinin hak ve doğru bulunduğunu, hiçbir şübhe duymadan kabûl ve tasdik etmektir.

İmanı iki kısıma ayırmak mümkündür. 1- İcmali İman,  2-Tafsili İman

  1. İcmali İman: Resul-i Ekrem (s.a.v)’in tebliğ ettiği İslami esasların tamamına, hiçbir tafsilat gözetmeden inanmaya ‘’İcmali İman’’ denir. Bu da Kelime-i Tevhid ve Kelime-i Şehadet’te ifadesini bulmuştur. ‘’La İlahe ( İlah yoktur), İllallah (Yalnız Allah cc vardır) Muhammedü’r-Rasulüllah (Muhammed (s.a.v.) onun rasulüdür) diyen ve bunu kalbi ile tastik eden her mükellef, müslümandır. Akil ve baliğ olan her insana; Kelime-i Tevhid ve Kelime-i Şehadet’te ifadesini bulan icmali imana sahip olmak farzdır.
  2. Tafsili İman: Allah Teala (cc)’ya, Meleklerine, Kitaplarına, Peygamberlerine, Ahiret Gününe, Kaza ve Kadere, bunların mahiyetlerini bilerek kat’i olarak iman etmeye ‘’Tafsili İman’’ denilir.

Diğer bir tabir ile Peygamberimizin Allah'tan haber verdiği şeylerin herbirini delilleriyle bilip inanmaktır. Dinin zaruriyatını bütün tafsilât ve teferruâtıyla öğrenip tasdik etmek demektir.

Allahu Teala (c.c)’nın Sıfatlarına İman

Allahu Teala (c.c.)’nın sfatlarını iki başlık arlında inceleyeceğiz. 1- Sıfat-ı Selbiyye 2- Sıfat-ı Zatiyye

1- Sıfat-Zatiyye: Allah’ın zati sıfatları anlamlarından da anlaşılacağı üzere, dış dünya ile yaratıklarla bir ilişkisi ve ortak paydası olmayan sıfatlardır. Mesela, Allah’ın bağımsız, kendinden başka vacibu'l-vücud olan varlığı gibi bir varlık yoktur. Keza, kıdem sıfatı (başlangıcı olmayan) Allah’tan başka hiçbir varlık için söz konusu değildir. Diğer zâtî sıfatlar da aynı şekilde Allah’ın zatına mahsus olup, başka varlıklarla ortak paydası olmayan sıfatlardır.

Vahdaniyet, Vücut, Beka, Kıyam Bi-Nefsihi, Kıdem ve Muhalefetü’n li’l Havadis olmak üzere Altı kısımdır.

2- Sıfat-ı Subutiyye: zati sıfatları gibi diğer bütün varlıklardan tamamen ayrı ve şahadet alemindeki varlıkların tamamen ötesinde değildir. Mesela, hayat sıfatı, mahiyeti ve hakikatı itibariyle çok farklı olmakla beraber, insanlarda da vardır. Diğer bütün subûti sıfatlar da aynı şekilde melek, cin ve insanlarla ortak paydası olan sıfatlardır.

Hayat, İlim, İrade,Kudret, Semi, Basar, Kelam, Tekvin olmak üzere sekiz kısımdır

(Devam Edecek)

 

 

Tüm Yorumları Göster (0)