Hamd, Alemlerin Rabbi Allah cc.’ya mahsustur. O’na hamd eder, yalnız O’na ibadet eder, yalnız ondan yardım dil" /> Hamd, Alemlerin Rabbi Allah cc.’ya mahsustur. O’na hamd eder, yalnız O’na ibadet eder, yalnız ondan yardım dil" /> Hamd, Alemlerin Rabbi Allah cc.’ya mahsustur. O’na hamd eder, yalnız O’na ibadet eder, yalnız ondan yardım dil" /> Hamd, Alemlerin Rabbi Allah cc.’ya mahsustur. O’na hamd eder, yalnız O’na ibadet eder, yalnız ondan yardım dil">
Yusuf Taha

AKAİD BİLİNCİ-4

28 Ağustos 2018 / Salı 18:13:24 | YAZARLAR | Yusuf Taha

Hamd, Alemlerin Rabbi Allah cc.’ya mahsustur. O’na hamd eder, yalnız O’na ibadet eder, yalnız ondan yardım diler ve O’nun mağfiretini umarız. Şehadet ederim ki, tek ve ortağı olmayan Allah’tan başka ilah yoktur ve yine şehadet ederim ki, Hz. Muhammed (s.a.v.) O’nun kulu ve Rasülüdür.

Allahu Teala (c.c)’nın zati sıfatları:

2-Vücut: Allah`ın var olduğunu ifade eder. Allah vardır ve en büyük varlık O`dur. O`nun varlığı, herşeyin varlığından daha belirgindir. Allah`ın varlığı, başka bir varlık vasıtasıyla olmayıp; ilâhî vücudu, zatının gereğidir. Vücudu zatının icabı olduğu içindir ki; Allah`a "Vâcibu`l Vücud" denmiştir. Allah`ın zatının ve sıfatlarının hakikatini anlamak; sıfatlarının zatının aynı mı, yoksa ondan ayrı, ona zıt bir şey mi olduğu hususunu kavrayabilmek aklen mümkün değildir. Allah`ın ilâhî vücudu ister zatının aynı, ister gayrı olsun, her mükellefe vacipolan husus; Allah`ın var olduğuna inanmaktır.

Vücudun zıddı olan yokluk, Allah için mümkün değildir. Yokluk, Allah için muhâl olan noksan sıfatların birincisidir. Allah`ın yokluğu ne geçmişte, ne de gelecekte mümkündür.

3-Bekâ. Allah ebedîdir, varlığının sonu yoktur. O daima vardır. Varlığı kendinden olduğu için O, hem kadîm ve eze!î; hem de bakî ve ebedîdir. Rabbimiz Hayat mektebimiz Kuran-ı Kerim’de Şöyle buyuruyor. "O, evvel ve ahirdir." (1), başka bir ayete Rabbimiz şöyle buyuruyor "Kâinattaki her şeytani -yok olucudur. Celâl ve Ikram sahibi olan Rabb`im -zatı bakî`dir- ebedî`dir-. " (2) Bu ayet-i kerimeler, Allah`ın bakî olduğunun delilleridir. Allah`ın vücudunu harici bir kuvvet yok edemez. Çünkü kadîm olan Allah`ın dışındaki tüm kuvvetler hâdistir (sonradan yaratılmıştır.) Hâdis olan bir kuvvet ise, kadîm olan zatın vücudunu yok edemez. Zira vacibü`ı-vücud olan Allah, kudret sahibi olup; bütün eksik sıfatlardan uzaktır. Varlığını devam ettirememe acızliktir. Acızlik ise noksanlıktır. Allah noksanlıktan münezzehtir. O`nu yok edecek bir kuvvet tasavvur edilemez, öyleyse Allah bakîdir, varlığının sonu yoktur.

Bekâ`nın zıddı "fena -(bir sonu olmak)"dır. Allah`ın fânî olması ise aklen muhaldır

4- Kıyâm Binefsihi. Her şey, kendi dışında bir varlığın yaratmasına muhtaç olduğu halde, Allah, başka bir zata ve mekana muhtaç olmadan kendi kendine vardır. Bu sıfatın zıddı olan "mutlak ihtiyaç" Allah hakkında muhal olan noksan bir sıfattır. Âlemde bulunan her varlık, yar olmasında ve varlığının devamında bir yaratıcıya muhtaçtır. Hiç bir şey kendi kendine var olmamıştır, varlığı sonradan vücûda gelmiştir. Buna mukabıl Allah`ın varlığı kendi zatı`nın gereğidir, var olmasında, kendinin dışında bir başka varlığa muhtaç değildir. Zatı düşünüldüğü zaman, vücudu da zatıyla beraber düşünülür. Ne zatı vücudundan, ne de vücudu zâtından ayrı tasavvur edilemez. Kâinatın var olması, kendinden evvel var olan, ezeli ve ebedî bir yaratıcı sayesindedir, O`da Allah`tır. Allah yaratıcıdır, diğer varlıklar ise yaratılandır. Yaratıcı, yaratılana muhtaç olamaz.

Rabbimiz Hayat mektebimiz Kuran-ı Kerim’de Şöyle buyuruyor. "Ey insanlar! Siz, Allah`a muhtaçsınız. Allah ise -her şeyden- müstağnîdir (muhtaç değil), öğünmeye lâyık olandır." (3) başka bir ayete Rabbimiz şöyle buyuruyor  "Şüphe yok ki Allah, bütün âlemlerden müstağnîdir." (4).

(Devam Edecek)

Fi emanillah.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1. Hadîd Süresi 3. Ayet Meali
  2. Rahman Süresi 27. Ayet Meali
  3. Fatır Süresi 15. Ayet Meali
  4. Ankebut Süresi 8. Ayet Meali

 

 

Tüm Yorumları Göster (0)
NÖBETÇİ ECZANE
Nöbet Saati: 18:00-01:00
DERMAN İNEGÖL
Telefon:
Nöbet Saati: 18:00-08:30
GÜLİN
Telefon: