Hamd, Alemlerin Rabbi Allah cc.’ya mahsustur. O’na hamd eder, yalnız O’na ibadet eder, yalnız ondan yardım dil" /> Hamd, Alemlerin Rabbi Allah cc.’ya mahsustur. O’na hamd eder, yalnız O’na ibadet eder, yalnız ondan yardım dil" /> Hamd, Alemlerin Rabbi Allah cc.’ya mahsustur. O’na hamd eder, yalnız O’na ibadet eder, yalnız ondan yardım dil" /> Hamd, Alemlerin Rabbi Allah cc.’ya mahsustur. O’na hamd eder, yalnız O’na ibadet eder, yalnız ondan yardım dil">
Yusuf Taha

AKAİD BİLİNCİ-5

04 Eylül 2018 / Salı 19:10:30 | YAZARLAR | Yusuf Taha

Hamd, Alemlerin Rabbi Allah cc.’ya mahsustur. O’na hamd eder, yalnız O’na ibadet eder, yalnız ondan yardım diler ve O’nun mağfiretini umarız. Şehadet ederim ki, tek ve ortağı olmayan Allah’tan başka ilah yoktur ve yine şehadet ederim ki, Hz. Muhammed (s.a.v.) O’nun kulu ve Rasülüdür.

5-Kıdem: Allahu Teala (c.c.)’nın ezeli olması, yani vücudunun bir başlangıcı olmaması demektir. Allah Teâlâ (c.c.)  kadîmdir, ezelîdir. Yani önce yok iken sonradan vâr olmuş değildir.

 Geçmişe doğru ne kadar gidilirse gidilsin, Cenâb-ı Hakk'ın vâr olmadığı bir an, bir zaman, tasavvur edilemez. Aslında zaman ve mekânı yaratan da O'dur. Allah Teâlâ zaman ve mekân kayıtlarından münezzeh, ezelî ve kadîm bir Zât-ı Zülcelâldir.

Kıdem'in zıddı olan hudûs (sonradan olma, belli bir zamanda yaratılma) Allah Teâlâ hakkında muhaldir. Eğer Allah Teâlâ (c.c.) kadim ve ezeli olmayıp; hadis olsaydı, var olmak için kendinden başka bir yaratıcıya muhtaç olurdu. Halbuki muhtaç olmak, aciz olmayı beraberinde getirir.

Aciz olmak ise, Allah Teâlâ (c.c.) için tasavvur edilemez. Allahu Teala Hayat mektebemiz Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyuruyor: “O ilktir (kendinden önce hiçbir varlık yoktur.), sondur (kendinden sonra bir varlık yoktur, her şey yok olurken O  kalacaktır.), O zâhirdir, batındır.” (1)

6-Muhalefetün Li’l Havadis:  Allahu Teala (c.c.)’nın muttasıf olduğun sıfatlardan birisi de; zatında ve sıfatlarında hiçbir şeye benzememek ve hiçbir misli bulunmamaktır. Allahu Teala (c.c.) Hayat mektebemiz Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyuruyor: ‘’O'nun benzeri hiçbir şey yoktur. O duyandır, görendir.’’ (2) Dolayısıyla Allahu Teala (c.c.) insanların, akıl ve duyu organlarıyla tasavvur edebildikleri her şeyden  başkadır.

Allahu Teala (c.c.)’nun Subuti sıfatları: Ehli sünnet uleması ‘’ Allahu Teala (c.c.)’nın Subuti sıfatları vardır. Bunlara inanmakla mükellefiz’’ hükmünde ittifak etmişlerdir. (3)

1-Hayat: Hayat Sıfatı ezelde ne ise ebedde de aynıdır. Bizlere hayat bahşetmesi, Allah’ın ihya (hayat verme) fiiliyledir. Bizde hayat yaratmasıyla O’nun hayatında ne bir noksanlık olur, ne de bir fazlalık.

Allahu Teala (c.c.) Hayat mektebimiz Kur’an- Kerim’inde şöyle buyuruyor: ‘’Sen, o ölümsüz ve daima diri olana (Allah’a) tevekkül et. O’nu her türlü övgüyle yücelterek tesbih et. Kullarının günahlarından hakkıyla haberdar olarak O yeter!’’ (4) başka bir ayette Rabbimiz (c.c.) Hayat mektebimiz Kur’an- Kerim’inde şöyle buyuruyor:

 ‘’ Allah O Allah’dır ki, kendinden başka hiç bir ilâh yoktur! Ezelî ve ebedî hayat ile bakîdir, zât ve kemâl sıfatları ile her şeye hâkim olup bütün varlıklar onunla kâimdir..’’(5)

Allahu Teala (c.c)’dan ayrılmayan bir kelam sıfatıdır, zira vücut sıfatının kemali, vücudun diri olmasıyladır. Hayat sıfatının zıttı: ölü demektir. Ölü olmak sonradan yaratılmış mahluklar için geçerlidir, Allahu Teala (c.c) için düşünülemez.

(Devam Edecek)

Fi emanillah.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1. Hadîd Süresi 3. Ayet Meali
  2. Şura Süresi 11. Ayet Meali
  3. İmam-ı Maturidi, Kitabu’t Tevhid, Beyrut bsk. Yıl 1970, sh:44
  4. Furkan Süresi 58. Ayet Meali
  5. Al-i İmran Süresi 2. Ayet Meali

Tüm Yorumları Göster (0)