Hamdi Döndüren

BANKA KREDİSİ İLE TAŞIT ALMANIN HÜKMÜ NEDİR?

30 Kasım 2018 / Cuma 16:56:17 | YAZARLAR | Hamdi Döndüren

SORU: Banka kredisi ile taşıt alıp bankaya borçlanmanın (leasing) hükmü nedir?

CEVAP: "Banka alım kredisi" ile "Leasing" i birbirinden ayırmak gerekir. Bir İslâm ülkesinde banka alım kredisi kullanarak araç satın almak, bankadan faizli kredi kullanmaktır. Leasing yoluyla kredi kullanmak ise, dört yıl gibi bir süreyle "kira ve satış bedeli taksitleri toplamı" nı ödemek yoluyla araç satın almaktır. Kısaca İslâm ülkesinde "taşıt alım kredisi" faizli bir işlemdir. Leasing ise, taksitler bitinceye kadar, taşıtı kiralama işlemini içerdiği için caizdir. Gayri müslim bir ülkede ise, Ebû Hanîfe ve İmam Muhammed'e göre her iki muâmele de, müslümanla yerli gayri müslim kişi veya gayri müslime ait banka arasında caiz olur.

SORU: Şefâat nedir? Kıyamet günü şefâat söz konusu olacak mıdır?

CEVAP: Şefâat; bir kimsenin bağışlanmasını istemek, onun adına ricada bulunmak demektir. Dini bir terim olarak ise; dünyada işlenen kimi günahların affedilmesi ve cezadan muaf tutulması için bir kimsenin âhirette başkası adına Allah'tan af dilemesidir. Hz. Peygamber bir hadisinde şöyle buyurmuştur: "Her peygamberin bir duası vardır. Ben ise duamı kıyamet gününde ümmetime şefâat için saklamak istiyorum."1 Bir müminin, ister sağ olsun, ister ölmüş bulunsun başka bir mümin lehine dua etmesi ve onun bağışlanmasını istemesi onun hakkında bir çeşit şefâatte bulunması demektir. Böyle bir duanın Kur'ân ve sünnette pek çok örnekleri vardır. "Ey Rabbim ! Hesap gününde beni, ana-babamı ve diğer müminleri bağışla."2 "Rabbim ! Beni, ana- babamı ve mümin olarak benim evime girenleri bağışla."3 "Ey Rabbimiz ! Bizi ve imanda bizden öne geçen kardeşlerimizi bağışla."4 Hz. Aişe (r. anhâ)dan rivâyete göre, Allah'ın Rasûlü bir çok defa geceleri yatağından kalkar, mümin ölüler için mağfiret istemek üzere "Bakî' " mezarlığına giderdi.5

Kıyâmet günü peygamberler yanında, veli, şehid ve bildikleri ile amel eden iman ve ihlas sahibi âlimler gibi Cenâb-ı Hakk'ın rızasını kazanmış kimselere de şefâat etme izni verilebileceği bildirilir.6

Ancak imansız öldüğü bilinen kimseler için dua ve şefâat hakkı tanınmamıştır. Nitekim, Hz. İbrahim babası hakkında duadan men edildiği gibi, Hz. Muhammed (s.a.s) de amcası Ebû Tâlib vefat ettikten sonra, ona dua etmekten men edilmiştir. Bununla birlikte, Ebû Tâlib'in Hz. Muhammed'e yardım ve destekleri yüzünden azabının hafif olacağı ve ayak topuklarını geçmeyeceği belirtilmiştir.7

 

Hz. Peygamber büyük günah işleyenler de dahil olmak üzere ümmetine kıyamet günü şefâat edebileceğini bildirmiştir.8 Kıyâmet günü ilk korkulu bekleyiş sırasında Hz. Muhammed'in bütün peygamberler ve insanlar adına Cenab-ı Hakk Nezdinde şefâatte bulunmasına "en büyük şefâat (şefâat-ı uzâ)" denir.9

Prof. Dr. Hamdi Döndüren

ALTINOLUK DERGİSİ 2001 - Temmuz, Sayı: 185, Sayfa: 041

Dipnotlar: 1. Buhârî, Deavât, 1, Tevhîd, 31; Müslim, İmân, 86. 2. İbrâhim, 14/ 41. 3. Nûh, 71/ 28. 4. Haşr, 59/ 40. 5. Müslim, Cenâiz, 35. 6. bk. Bakara, 2/ 255; Yûnus, 10/ 3; Meryem, 19/ 87; Tâhâ, 20/ 109; Zuhruf, 43/ 86; Enbiyâ, 21/ 27, 28; Buhârî, Cihâd, 189; Müslim, İmâre, 6. 7. Küfür ehline şefâat edilmemesi hk. bk. Bakara, 2/ 48, 123, 254; Nisâ, 4/ 116; A'râf, 7/ 53; Buhârî, Tefsîr, Sûre 26; Buhârî, Enbiyâ, 8; Tefsîr Sûre, 6, Rikâk, 45, 53, Megâzî, 73; Müslim, İmân, 90. 8. bk. Nisâ, 4/ 116; Buhârî, Rikâk, 51, 52; Ebû Dâvud, Sünne, 20. 9. Buhârî, Tevhîd, 24; Müslim, İmân, 84.

Tüm Yorumları Göster (0)
NÖBETÇİ ECZANE
Nöbet Saati: 18:00-01:00
ATEŞ
Telefon:
Nöbet Saati: 18:00-10:30
FATİH
Telefon: