Turhan Şahin
turhansahin@hotmail.com

MEHMED TEVFİK EFENDİ

28 Kasım 2018 / Çarşamba 11:06:59 | YAZARLAR | Turhan Şahin

İnegöl Naibi’nin babasıdır. Mecmuat’üt-teracim adlı bir tezkirenin yazarıdır. Eserin başında oğlu İnegöl Naibi’nin belirttiğine göre 24 Mart 1814 doğmuş, 17 Şubat 1858’de vefat etmiştir.  Mesnevi-han’dır. Al-i Aba sevgisi taşıyan bir kişidir. Hac’ca gittiğini öğreniyoruz. Eser‘e gelince tezkireler: alanında tanınmış kişilerin hayatlarını konu edinen ve şiirlerinden örnekler verilen eserlerdir. İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi’nde mevcuttur. İlim dünyasına Agah Sırrı Levend tarafından tanıtılmıştır. 1595 yılından 1860 yılına kadar 540 kişinin hayatı hakkında bilgiler verir. Ölüm sırası esas alınarak düzenlenmiştir. Hem divan şairlerine hem mutasavvıf şairlere yer verir. Fatin’in Hatımetü’l es’ar’ında  672, Kınalızade Hasan Çelebi’nin Tezkiretü’ş-şuara’sında 631 eser vardır. Bu alanda üçüncü eser kabul edilmektedir.

Kaynakça : A.Azmi Bilgin Mehmed Tevfik Efendi’nin Mecmuatü’t-teracim’inin Edebiyat Tarihimizdeki önemi, İlmi Araştırmalar 17, İstanbul 2004/1, file:///C:Users/turha-000/Downloads/448-1352-1-PB.pdf

 

MEHMET EFENDİ (ERDEM)

1865 yılında İnegöl Alibeyköy’de doğdu. Esseyyid Ahmet Efendi’nin oğludur. İlköğrenimini köyünde yaptı. Daha sonra Ulucami dersiamlarından İmamzade Mehmet Sabit Efendi’nin derslerine devam ederek 1896 yılında müderrislik icazeti aldı. 1897 yılında dersiam olarak göreve başladı. 1904’te Çelebi sultan Mescid-i Şerif imametine tayin edildi. 1905’te Fevziye Medresesi Müderrisliğine, 1914’te terfi ederek Fadıl Abdurrahman Medresesi Müderrisliğine, 1915’te Molla Yegan Müderrisliğine, 1920’de İznik Süleyman Paşa Müderrisliğine atandı. (21DİB Arş., D=Milli Mücadele’de Din Adamları II.) Ayrıca 1912-14 yılları Bursa Islah-ı  Medaris Komiyonu İdaresindeki öğrenciye Fıkıh ve Feraiz dersleri verdi. 12 Ocak 1914’te Bursa Dar’ül-Hilafe Medresesi Din dersleri öğretmenliğine tayin oldu.  Muhtemelen Bursa Çendik Medresesi’nde müderrislik yaparken Ankara Fetvasını “Çendik  Medresesi Müderrisi Mehmet Emin” ismiyle tasdik etti. 13 Eylül 1922’de Bursa Müftü Yardımcılığına atandı.

Kaynakça :  Milli Mücadele’de Din Adamları II Say.328

 

MEHMET SADIK BEY (SOFYALI)

1863 yılında Sofya’da dünyaya geldi. Rüştiye ve Hususiye’de okumuştur. Ziraat ve ticaret ile uğraştı. 24 Ocak 1909 tarihinde Ertuğrul Mebusu seçilmiştir. İkinci, üçüncü ve dördüncü devrede de Ertuğrul Mebusluğu görevini sürdürdü.

Tüm Yorumları Göster (0)